ÁSZF

A Brill Holding KFT. Médiaajánlata és Általános Szerződési Feltételei

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, módosítása

Jelen Általános Szerződési Feltételek: ÁSZF mindazon szerződési feltételeket tartalmazzák, amelyek alapján a Brill Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely cím: 1114 Budapest, Bocskai út 23. I. em. 5.

Cégjegyzék szám: 0109209647

Adószám:11801489113., a továbbiakban Brill TV, a Megrendelő részére a televíziós csatornán történő megjelenés tárgyában, hirdetési szolgáltatásokat nyújt.

2.Értelmező Rendelkezések

Megrendelő: az a személy, aki a BRILL TV-től a jelen ÁSZF szerinti hirdetési szolgáltatást igénybe veszi.

Hirdető: a Reklámtörvény szerinti reklámozó, valamint a Támogató.

Reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot megrendeli.

Csatorna: mindazon meghatározott televíziós médiaszolgáltatást jelenti, amely vonatkozásában a hirdetésértékesítési tevékenységet végzi
.
Támogató: a hatályos jogszabályok értelmében médiaszolgáltatással, illetve audiovizuális mű előállításával nem foglalkozó vállalkozás, aki a Támogatást felajánlja.

Támogatás: olyan hozzájárulás, amelyet valamely – audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtásával vagy műsor

Támogatás értékesítése: a Csatornán sugárzott televíziós műsorok gyártásához vagy sugárzásához,illetve, amennyiben azt az adott Csatornára vonatkozó szabályozás lehetővé teszi: a Csatornához, mint  médiaszolgáltatáshoz nyújtott Támogatás megszervezése és lebonyolítása.

Támogatás formája: a Szolgáltató által összeállított, a Támogató által megrendelt, és a Szolgáltató által visszaigazolt ajánlat szerinti paraméterek (pl. a támogatói film hossza, a támogatott műsor előtti és/vagy közbeni, és/vagy  utáni megjelenés, a műsorszámhoz kapcsolódó, támogatott beharangozók száma, eloszlása, stb.), a támogatói üzenet Csatornán való közlésének formája és az együttműködés részletei.

Támogatási időszak: a Szolgáltató által összeállított, a Támogató által megrendelt, és a Szolgáltató által visszaigazolt ajánlatban szereplő egy naptári hónapon belüli időszak, amely alatt a Támogató üzenetét a Szolgáltató közzéteszi a Csatornán.
Egyidejű Támogató Megjelenítés (In Programme Message): a Támogató megnevezése a támogatott műsorszám közzétételével egyidejűleg, a támogatott műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon.

Film: reklám, illetve támogatói vagy bármely más típusú film.

Hirdetésértékesítés: a Brill TV által értékesített Csatornán sugárzott televíziós műsorfolyamban bármilyen formában megjelenő Reklám értékesítése, Termékmegjelenítés, Nyereményfelajánlói megjelenés, Támogatás megszervezése és lebonyolítása, valamint Társadalmi célú reklámértékesítése.

Kampány: egy adott terméket vagy szolgáltatást hirdető reklámfilmnek vagy reklámfilm sorozatnak vagy támogatói filmnek.

Társadalmi célú reklám (TCR): politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy  anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.

3.Szolgáltatási Díjak és Fizetési Feltételek

A szerződésben rögzített díjszabásról, díjról, számlázási időről- vagy időszakról minden esetben az illetékes igazgató dönt.
A számla kiegyenlítésével kapcsolatos valamennyi költség Megrendelőt terheli.
Szolgáltató számlareklamációt a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül, írásban fogad el, határidőn túl beérkezett, vagy szóban közölt reklamációkat nem fogadja el.
A számla késedelmes kiegyenlítése a késedelembe esés napjától a polgári törvénykönyvben előírt mértékű késedelmi kamat megfizetését vonja maga után.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési határidőn belül nem fizeti meg az esedékes díjat, úgy Szolgáltató haladéktalanul fizetési felszólítást küldhet a Megrendelő részére. Ha a felszólítás kézhezvételét követő 5 (öt) banki napon belül vagy ennek hiányában a számla eredeti esedékességét követő 30 (harminc) napon belül –a Megrendelőnek felróható okból –nem történik meg a számla kiegyenlítése, úgy a Szolgáltató jogosult a tartozás rendezéséig a megrendelés további teljesítését –vagy más megrendelés teljesítését –visszautasítani, folyamatban lévő szolgáltatásait felfüggeszteni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

4. Megrendelés Menete és formája

Szolgáltató megrendelést kizárólag írásban –faxon, e-mailben, levélpostai úton fogad el.
A megrendelésnek tartalmaznia kell: szükséges adatok, Megrendelő teljes nevét (teljes cégnevét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, a nyilvántartó bíróság/hatóság megnevezését, egyéni vállalkozó esetén a nevét, anyja nevét, személyi igazolványának számát, lakcímét, vállalkozói igazolványának számát, továbbá –nem természetes személy esetén –az adószámot és a bankszámlaszámot.

A megrendelésre Szolgáltató legkésőbb öt (5) munkanapon belül árajánlat formájában küld visszaigazolást a Megrendelő által megadott elérhetőségre.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben tekinthető Szolgáltató által elfogadottnak, amennyiben a megrendelést Megrendelő aláírja, és azt visszaküldi a szerződésben meghatározott kapcsolattartónak.

5. A Szerződő Felek Jogai és Kötelezettségei

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden méltányos erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatást Megrendelő részére folyamatosan biztosítsa, és szavatolja a szolgáltatás tartalmának folyamatos lehívhatóságát.
A birtokába jutott valamennyi, Megrendelőre vonatkozó adatot a mindenkori törvényes előírások betartásával kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez, valamint Megrendelő tájékoztatásához szükséges elengedhetetlen mértékben használja fel.

A tervezett felhasználásra az engedélyt a harmadik személy jogosultaktól Megrendelő köteles megszerezni. Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásáért Szolgáltató harmadik személyekkel szembeni bármely felelőssége kizárt, az ebből eredő, valamint a felhasználással kapcsolatos igényekért Megrendelő közvetlenül maga áll helyt. Szolgáltató Megrendelő ez irányú írásos megkeresésére a rendelkezésre álló adatok alapján tájékoztatást ad arról, hogy a tervezett felhasználáshoz harmadik személy engedélye szükséges-e, illetve az engedély megadására Szolgáltató legjobb tudomása szerint ki jogosult. Szolgáltató mindössze az így – Megrendelő írásbeli megkeresésére –adott tájékoztatás tartalmáért tartozik felelősséggel.

6. Kárfelelősség

Felek tudomásul veszik, hogy szerződésszegésükből eredő minden erkölcsi és anyagi kárt kötelesek megtéríteni a másik félnek.
A Szolgáltató nem vonható felelősségre olyan veszteségek vagy károk miatt, amelyek a Tartalom félreértése, téves értelmezése vagy nem szakszerű felhasználása következtében Megrendelőt érik.
Szolgáltatót nem terheli felelősség az eseti műszaki meghibásodásokért. Ilyenek például: áramkimaradás, a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok (kábelbeázás, vonalszakadás), elemi károk, Megrendelő hibájából történő rendszerleállás, egyéb műszaki okok következtében keletkező kódolási, naprakészségi (szinkronitási) késedelem, illetve ezek miatt bekövetkező bárminemű kár, és minden egyéb olyan esemény, amelyekre egyik szerződő félnek sincs befolyása.

Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatban felmerült hibákat haladéktalanul köteles bejelenteni. A hibabejelentés késedelméből vagy elmaradásából eredő teljesítési hibákért a Szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli, és a teljes szolgáltatási díj számlázására jogosult.

Amennyiben a szolgáltatás működését 1 naptári napon túl a Szolgáltató hibájából, bármilyen esemény lehetetlenné tenné, akkor a Szolgáltató a kieső időszakra vonatkozó arányos részdíjakat nem számítja fel.

7.Felmondás

A szerződést, amennyiben az folyamatos szolgáltatásra és/vagy határozatlan időre
köttetett,  bármely fél írásban, 30 napos felmondási határidővel, indokolás nélkül mondhatja fel. Más esetben – ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben korábban nem nevesített ok nem áll fenn – a szerződéstől elállni nem lehet, azt Felek csak közös akaratukkal szüntethetik meg.

Azonnali hatályú felmondásra jogosult bármely fél, a Szolgáltató pedig a szolgáltatás leállítására jogosult, ha a másik szerződő fél a szerződésből eredő kötelezettségeinek valamelyikét vétkesen megszegi. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése, vagy a Megrendelő személyében történő változás beleértve a tulajdonosi vagy a kiadói jog átruházását is – nem érinti feleknek a megszűnés, illetve változás időpontja előtt a jelen szerződés alapján keletkezett jogait és kötelezettségeit.

8. Egyéb Rendelkezések

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatás tartalmát és módját a szolgáltatás minőségének romlása nélkül – a folyamatos fejlesztés körében –módosítsa.

Felek a szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.

9.Érvényesség

A jelen szerződés visszavonásig érvényes.

Budapest.2016.Április.