Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat és adatvédelem

A Brill Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest, Bocskai út 23. I. em. 5, a továbbiakban Adatkezelő az alábbi adatvédelmi és – kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé.

I. Bevezető

Ezen nyilatkozat kizárólag a www.brilltv.com honlapra vonatkozik, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló:
1992. évi LXIII. törvényt,
2003. évi C. törvény. XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket, az elektronikus hírközlésről
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a két jogszabály együtt a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

II. Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

a) személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „látogató”, „érintett”, „ügyfél”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

b) különleges adat: faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

c) adatkezelés: adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít: a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

III. Adatvédelmi tájékoztató

A www.brilltv.com weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei, a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek észlelése céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket a www.brilltv.com semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne.
Az Üzemeltető a Felhasználók által a Szolgáltatás használata során, önkéntesen megadott – játék, kérdőív, stb.- adatokat egy egységes adatbázisban kezeli.

A www.brilltv.com oldalain szerepel olyan utalás, ugrópont link, más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Brill Holding KFT- nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattantanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak a Brill Holding KFT ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

IV. Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A honlap szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket cookie-kat használ. A honlap használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára. Kivétel képeznek azon szolgáltatások, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütik beállítását is módosíthatja. Előfordulhat, hogy egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz.

A honlap fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

V. Jogorvoslati lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, kérheti az adatvédelmi biztos segítségét: az 1992. évi LXIII. törvény alapján.

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk, szünteti, és az adatokat zároljuk..
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest.2016.Április.11.